Pani Szyszka jest pod ochroną

Pani Szyszka™ to wzór przemysłowy chroniony w EU: Registered Community Design 007989777. Nazwa - znaki słowno-graficzne oraz słowne są zgłoszone i chronione przez Urząd Patentowy RP oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO.

Wszystkie produkty i zestawy wyposażone są w kody EAN. Każdy składnik mieszanki do inhalacji posiada karty bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem REACH nr WE 1907/2006, karty deklaracji (potwierdzenie składu) zapewniająca zgodność z siódmą poprawką do dyrektywy kosmetycznej UE (76/768 / EWG) i dyrektywy UE w sprawie detergentów (648/2004/WE) i jest zgodny z zaleceniami IFEAT (IFRA - 49 poprawka/opublikowana w 2020)